Indeling naar stad en land

Op basis van het WoonOnderzoek Nederland zijn 68 combinaties van gemeenten geselecteerd. Behalve de ligging is hier ook rekening gehouden met de mate van stedelijkheid van de gemeente. De woningmarkt van stedelijke gebieden wijkt immers vaak sterk af van de omringende gemeenten. De leeftijden zijn er lager, net als de gemiddelde inkomens. Er zijn meer huurwoningen en  het woonoppervlak is kleiner.

De indeling in mate van stedelijkheid is als volgt:
zeer sterk stedelijk: >= 2500 adressen per km2
sterk stedelijk: 1500 tot 2500 adressen per km2
matig stedelijk: 1000 tot 1500 sdressen per km2
weinig stedelijk: 500 tot 1000 adressen per km2
niet stedelijk (landelijk): < 500 adressen per km2

Bij het samenstellen van de regio's is het uitgangspunt gehanteerd dat deze minimaal 500 respondenten moet bevatten. Dit is iets lager dan het aantal van 600, waarvan het CBS uitgaat. Hierdoor kunnen de betrouwbaarheidsmarges iets ruimer zijn dan bij de oorspronkelijke indeling.

Het aantal enquêtes dat in een gebied is afgenomen wordt weergegeven wanneer u met de muis over de gebieden gaat.